کارت ها

کارت های اعتباری بین المللی سوکیت

مسترکارت استاندارد

مسترکارت استاندارد

زمان صدور 20 تا 25 روز کاری
تحویل بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک

5,750,000 تومان

مسترکارت گلد

مسترکارت گلد

زمان صدور 20 تا 25 روز کاری
تحویل بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک

8,050,000 تومان

مسترکارت پلاتینیوم

مسترکارت پلاتینیوم

زمان صدور 20 تا 25 روز کاری
تحویل بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک

10,350,000 تومان

ویزاکارت کلاسیک

ویزاکارت کلاسیک

زمان صدور 20 تا 25 روز کاری
تحویل بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک

5,750,000 تومان

ویزاکارت گلد

ویزاکارت گلد

زمان صدور 20 تا 25 روز کاری
تحویل بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک

8,050,000 تومان

ویزاکارت پلاتینیوم

ویزاکارت  پلاتینیوم

زمان صدور 20 تا 25 روز کاری
تحویل بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک

10,350,000 تومان